การเข้าเยี่ยมชม บริษัทพีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่ จำกัด 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กลุ่มวิชาบูรณาการสุขภาพและความงาม

              ด้วยกลุ่มวิชาบูรณาการสุขภาพและความงาม วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้เล็งเห็นความสำคัญถึงการเรียนการสอนโดยการนำความรู้สู่การปฎิบัติ เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาเครื่องสำอางสำหรับสุขภาพและความงามเบื้องต้น (HB215) และให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานจากสถานประกอบการจริง

           โดยได้ยื่นหนังสือขออณุญาตเข้าเยี่ยมชม บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่จำกัด ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เพื่อเข้ามาศึกษาดูงาน การดำเนินงานของบริษัทพีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่จำกัดที่มีชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญด้านการผลิตเครื่องสำอาง เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐาน อาทิเช่น ASEAN Cosmetic GMP,ISO 9001:2008 และ HALAL 

การดำเนินงาน 

         บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่ ยินดีอย่างยิ่งที่น้องๆ  นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ให้ความสนใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการผลิตเครื่องสำอางและอยากเข้ามาศึกษาดู งานที่บริษัทฯ  เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า น้องๆ จะได้รับประสบการณ์จริง เห็นถึงขั้นตอนกระบวนการผลิตเครื่องสำอาง  ความรู้ทางด้านระบบมาตรฐานต่างๆ และการพัฒนาเครื่องสำอางการสร้างแบรนด์  ตลอดจนให้ความรู้เรื่อง แนวโน้มธุรกิจ ความงามของไทยกับตลาด  AEC   อีกด้วย

         โดยเข้าเยี่ยมชมการ ดำเนินงานของบริษัทพีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่จำกัด สำนักงานใหญ่และโรงงานผลิตเครื่องสำอางสาขานาคนิวาส พร้อมกับมีวิทยากรเฉพาะด้านคอยให้ความรู้ กับน้องๆอย่างใกล้ชิดพร้อมตอบข้อสักถามของน้องๆอย่างดี เพื่อที่น้องๆเข้าใจในการทำงานและกระบวนการทั้งหมดเป็นอย่างดี ท้ายสุดนี้ทางบริษัท พีซีซีเอแล็บบอราเทอรี่ จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆทุกคนที่มาเยี่ยมชมบริษัทฯจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ต่อยอดการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างดียิ่งขึ้น.