PCCA  ได้รับคัดเลือก เป็น 1 ใน 5 โรงงาน ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2561 จากโรงงานมาตรฐาน GMP กว่า 50โรงงาน  

           ด้วย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมแปรรูปภายใต้ “กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมแปรรูปให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยใช้เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ภายใต้ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2561  ” ซึ่งทางที่ปรึกษาบริษัท ควอลิตี้ แซททิสฟายด์ จำกัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมส่งสริมอุตสาหกรรม ได้เข้าดำเนินการประเมินเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ในช่วงเดือน มกราคม 2561 แล้วนั้น

การคัดเลือก 

บริษัท พีซีซีเอแล็บบอราเทอรี่ จำกัด ได้รับเลือก โดยผ่านเกณฑ์การประเมินคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (พื้นที่รับผิดชอบ 9 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ) กิจกรรมในการพัฒนา คิดค้นและวิจัย มีโครงการที่จะศึกษาและทำการวิจัยการใช้พืชสมุนไพรไทยเพื่อเป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและใช้ภูมิปัญญาไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ โดยโครงการดังกล่าวจะมีทีมที่ปรึกษาเข้ามาช่วยทำการวิจัยอย่างใกล้ชิด ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 8 เดือน เพื่อให้ผลการวิจัยพืชสมุนไพรดังกล่าวมีประสิทธิภาพในผลิตภัณฑ์มากที่สุด